Злополука

Застраховката „Злополука на местата” покрива неимуществени щети на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на ПТП до една година от датата на събитието.
Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача. За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.

Ползата от една система за управление на риска се гарантира от следните резултати:

Застрахователното покритие е валидно на територията на България. Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.

  • Прозрачност на рисковите ситуации
  • Ранно откриване и превенция на риска – идентифициране и определяне на рисковия потенциал
  • Създаване на връзка между управление на риска и мениджмънт на застраховките
  • Подпомагане на ръководството на фирмата в преценка на предприемаческия риск и шансовете за печалба