Управление на риска

Консултантските ни услуги в областта на риска обхващат дейностите по анализ и оценка както на фирмените рискове така и индивидуалните рискове. Дълги години работим в областта на рисковете, свързани с професионални общности и отразяващи специфични проблеми на различни професии. Предоставяме индивидуални решения за превенция и защита от риска както и оптимизиране и генериране на решения за трансфер на риска. Темата за управление на риска е все по-актуална и особено важна в период на криза. Успешното управление на рисковете е предпоставка за успешно развитие на фирмата, оптимизиране цената на риска и намаляване на разходите за застраховане. За постигане на тези цели е необходимо да се изгради система за управление на риска, която да позволява ранно откриване и оценяване на опасностите.

Ползата от една система за управление на риска се гарантира от следните резултати:
  • Прозрачност на рисковите ситуации
  • Ранно откриване и превенция на риска – идентифициране и определяне на рисковия потенциал
  • Създаване на връзка между управление на риска и мениджмънт на застраховките
  • Подпомагане на ръководството на фирмата в преценка на предприемаческия риск и шансовете за печалба