Индустриален пожар

Застраховка „Индустриален пожар” осигурява застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност. Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества

Отговорност на продукти

Застраховка „Отговорност на продукти” осигурява покритие за неимуществени и имуществени вреди, причинени на трети лица при ползването на продукт, който е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или пуснал в обръщение през срока на застраховката.

Авария на машини

Застраховка „Авария на машини” покрива материални вреди на застрахованите машини и съоръжения от внезапно, случайно и непредвидено настъпили през периода на застраховката събития, водещи до необходимост от поправка или замяна на машините.

Прекъсване на бизнес

Застраховка „Прекъсване на бизнес” покрива косвени финансови загуби, понесени от застрахования вследствие на настъпило застрахователно събитие