Виж ценовa оферта

Покрити рискове по застраховка „Професионална отговорност"

Застрахователят обезщетява застрахования лекар за всички суми, които той дължи като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от него на пациенти, спрямо които носи гражданска отговорност. Покрити са и всички разходи по съдебно и извънсъдебно уреждането на исковете, направени със съгласието на застрахователя. Покритието по настоящата полица е доброволно. То е приложимо след изчерпване на застрахователните суми и/или лимитите по всички валидни или изтекли застраховки, които могат да обезщетят претенция по настоящата застраховка, в т.ч. след изчерпване на лимитите по полиците, предоставящи покритие съгласно чл. 189 от Закона за здравето и предвидени в разпоредбите на чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховането и е над предвиденото по тях. Настоящата застраховка покрива и отговорността на застрахованите лица за вреди, които не са покрити от задължителната и/или други застраховки, независимо че са сключени за същия период, но имат ограниченост на рисковете или недостатъчност на лимита. /например, изключени медицински интервенции, различни работни места, неадекватна ретроактивна дата и др./ както и при липса на задължителната застраховка. Покриват се искове до размер от 200 000 лв.

Програма Професионална отговорност на лекаря от КЗЦ „Булстар"

Застраховка „Професионална отговорност" е сложен застрахователен продукт с много специфични условия и клаузи относно обхвата на покритие и изключените рискове по застраховката. Всеки застраховател има собствени условия по тази застраховка и договарянето на индивидуални преференциални условия е непостижима задача за застрахования. Този проблем е решен от КЗЦ „Булстар” чрез създаване на Застрахователна Програма Професионална Отговорност на лекаря още през 2011 г., която е в сила и може да бъде ползвана от всяка Районна Колегия на БЛС или друга професионална организация на лекари. Правната рамка по застраховане на отговорности в здравеопазването е следната. Законът за Здравето в чл. 189 задължава лечебните заведения да застраховат работещите в тях медици, а в чл. 468 на Кодекса за застраховането се дефинират необходимите застрахователни лимити. Застрахователното покритие сключено от лечебните заведения може да бъде недостатъчно и неадекватно по различни причини. Поетите застрахователни отговорности по настоящата Програма ви осигуряват надеждна застрахователна защита при всички ситуации и при всякакви възможни пропуски включително и отсъствие на договор за задължителното застраховане.

Валидност на застраховката

Валидността на застраховката зависи от времето на настъпване на събитието и от момента на предявяване на иска. За да бъдат застраховани събития, които са станали преди началото на действието на застрахователния договор, но които са в рамките на давностния законов срок за предявяване на претенции е необходимо в застраховката да бъде изрично договорено ретроактивно действие на застраховката или така наречената „ретроактивна дата”.