Застраховка „Домашно имущество” има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или наематели.

Покрити рискове по застраховката:

  • Пожар и природни бедствия
  • Земетресение
  • Аварии
  • Кражба, грабеж, вандализъм
  • Загуба на доход от наем и др.

При настъпване на застрахователно събитие:

  • Уведомявате незабавно след узнаването съответните държавни органи: при пожар и наводнение – служба ПАБ, при кражба, грабеж и злоумишлени действия на трети лица – полицията
  • Уведомявате Застрахователната компания в рамките на 24 часа или първия работен ден от узнаването, обяснявайки всички обстоятелства за настъпване на застрахователното събитие, които са известни
  • Запазвате състоянието на увреденото имущество (с изключение на случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите) и да не предприемаме действия, които биха увеличили размера на вредите
  • Осигурявате свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на вреда
  • Предоставяте на Застрахователя писмено поискана информация, данни или документация и други доказателства във връзка с предявения иск, както и за произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите