Професионална отговорност на медицинския персонал

Застраховката покрива щети за виновно неизпълнение на професионалните задължения на лицата, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение. Застраховка трябва да имат всички лица, упражняващи медицинска дейност в болничната и извънболничната помощ.

Професионална отговорност на адвоката

Застраховката покрива щети, причинени от виновно неизпълнение на професионалните задължения на правоспособен адвокат (покритие на база предявен през срока на застраховката иск) при оказване на правно съдействие и защита на правата и законните интереси на неговите доверители и под защитни в съответствие със Закона за адвокатурата.

Професионална отговорност на нотариуса

Застраховката покрива щети от застрахователни събития, причинени от виновно неизпълнение на професионалните задължения на нотариус съгласно чл. 73(1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Застраховката е задължителна по българското законодателство.

Професионална отговорност на турператора

Застраховката покрива щети, причинени на потребители от лицензирани туроператори за организирани групови и индивидуални туристически пътувания в следствие неразплащане от страна на застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятелност. Съгласно Закона за туризма, застраховката е задължителна за лица, извършващи туроператорска дейност.