Общи положения

Правната рамка за задължителното застраховане на професионалната отговорност на лекаря в България от страна на лечебните заведения е следната. Лечебните заведения имат задължението по чл.189 от „Закон за Здравето'' да застраховат работещия в тях медицински персонал. На 25.09.2018 г. беше приета „Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия'' за определяне на условията и минималните лимити на отговорност, до които да бъде застрахован всеки лекар. Те са между 50 000 и 150 000 лв. единичен лимит, в зависимост от специалноста на лекаря в болничната помощ и от 30 000 лв. до 90 000 лв. единичен лимит в извънболничната помощ.

Покрити рискове

Застраховка „Професионална отговорност" е сложен застрахователен продукт с много специфични условия и клаузи относно обхвата на покритие и изключените рискове по застраховката. Всеки застраховател има собствени условия по тази застраховка и договарянето на индивидуални преференциални условия е непостижима задача за застрахования. Този проблем беше решен от КЗЦ „Булстар” чрез създаване на Застрахователна Програма Професионална Отговорност на лекаря още през 2011 г., която беше валидна за цялото лекарско съсловие в България и конкретните договори се склюваха с 20 от Районните Колегии на БЛС. Застрахователното покритие по тази Програма беше в размер от 200 000 лв. за всеки един лекар и към 2019 година тези договори покриваха целия предходен 5 годишен период за който можеше да се предявет претенции от пациенти. С влизането в сила през септ. 2018 г. на „Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия'' се определиха условията и минималните лимити на отговорност, по които да бъде застрахован всеки лекар. Променените нормативни условия с Наредбата наложиха промени и в съществуващата Програма на КЗЦ „Булстар“.

Програма Професионална отговорност на лекаря от КЗЦ „Булстар"

В момента Програмата на КЗЦ „Булстар“ за застраховане на професионалната отговорност на лекаря се състои от две програми:
- Едната Програма предлага възможност на всички лекари от извънболничната помощ да сключат задължителната застраховка съгласно нормативните изисквания.
- Втората Програма предоставя възможност за всички лекари от болничната и от извънболничната помощ да сключат допълнителна, доброволна застраховка за още 100 000 лв. застрахователно покритие. За включването в тази застраховка обаче съществува изискване те да притежават и задължителна застраховка от лечебното заведение, в което работят.

Валидност на застраховката

Валидността на застраховката зависи от времето на настъпване на събитието и от момента на предявяване на иска. За да бъдат застраховани събития, които са станали преди началото на действието на застрахователния договор, но които са в рамките на давностния законов срок за предявяване на претенции е необходимо в застраховката да бъде изрично договорено ретроактивно действие на застраховката или така наречената „ретроактивна дата”.

Виж още