Предмет на застраховката са здравето и живота на дееспособни български и чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на България или друга държава, ако е изрично договорено. Застраховката може да бъде сключена индивидуално или за група от хора по специални условия и тарифи, определени от застрахователя.

Трудова злополука

На задължително застраховане за риска „Трудова Злополука” подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за този риска са за сметка на работодателя.

Злополука на спортисти

Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт - аматьорски или професионално, както и треньори и спортни съдии. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове). Застраховката покрива събития, настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.